EMODnet TDS Installation Catalog http://150.145.136.27:8080/thredds/HF_RADAR/HFradar_catalog.xml


Dataset Size Last Modified
     Folder  HF_RADAR   --
         Folder  CMEMS-INSTAC/   --
         Folder  Gulf_of_Manfredonia/   --
         Folder  Gulf_of_Naples/   --
         Folder  Gulf_of_Trieste/   --
         Folder  Tuscany_Archipelago/   --
         Folder  Western_Italian_Coast/   --

EMODnet TDS Installation at EMODnet - Term of Use see Info
THREDDS Data Server [Version 4.6.16.1 - 2021-02-23T15:50:43-0700] Documentation